Regulamin

Regulamin korzystania z usług.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ONLINE “CZAS KOBIET”I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Online “Czas Kobiet” jest Fundacja Wiara w Biznesie, nr KRS 0000563181, z siedzibą przy ul. Szulborskiej 3/5 lok. 119 w Warszawie, nazywana dalej Organizatorem.
 2. Ogólnopolska Konferencja Online “Czas Kobiet” w dalszej części regulaminu będzie nazywana Wydarzeniem.
 3. Każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu będzie nazywana Uczestnikiem.
 4. Wszystkich uczestników Wydarzenia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu.


II. OPIS WYDARZENIA

 1. Wydarzenie jest częścią projektu Oblicza Kobiety, którego misją jest odkrywanie piękna, mądrości i potencjału kobiety, ukazując jej znaczenie i rangę we współczesnym świecie.
 2. Celem Wydarzenia jest wspieranie i promowanie przedsiębiorczości w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.
 3. Wydarzenie składa się z niezależnych od siebie czterech części tematycznych.
 4. Uczestnik może wybrać jedną z dwóch form uczestnictwa:
  • online
  • stacjonarnie
 5. Uczestnictwo online ma charakter bezpłatny po wcześniejszej Rejestracji na stronie wydarzenia. Uczestnik najpóźniej dzień przed wydarzeniem otrzyma drogą mailową link do transmisji online.
 6. Uczestnictwo stacjonarne ma charakter odpłatny po wcześniejszej Rejestracji na stronie wydarzenia. Uczestnik jest wówczas uprawniony do wzięcia udziału w Wydarzeniu w miejscu transmisji Wydarzenia.
 7. Organizator zastrzega prawo do zmiany programu, prelegentów oraz terminu Wydarzenia o czym będzie informował na stronie Wydarzenia, w social mediach oraz drogą e-mailową tylko w przypadku zarejestrowanych osób.
 8. Wydarzenie będzie filmowane oraz fotografowane przez Organizatora, a relacja zamieszczona zostanie na kanałach social mediów, stronie internetowej i w materiałach promocyjnych.
 9. Uczestnictwo w Wydarzeniu ma charakter całkowicie dobrowolny.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełnię praw. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej wymagana jest koniecznie pisemna zgoda rodziców.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest Rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie wydarzenia (www.rejestracja.obliczakobiety.pl) oraz uzyskanie potwierdzenia drogą mailową od Organizatora o prawidłowym przebiegu Rejestracji.
 3. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie, za szkody wyrządzone w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 4. Uczestnik Wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach relacjonujących przebieg Wydarzenia oraz wyraża zgodę na komercyjne rozpowszechnianie tychże materiałów.
 5. Uczestnik, który przyjdzie na Wydarzenie w odzieży ze znakami satanistycznymi czy okultystycznymi nie zostanie wpuszczony na Wydarzenie.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm powszechnie akceptowanych społecznie.
 7. Na Wydarzeniu obowiązuje dyskrecja oraz empatia, nie opowiadamy na zewnątrz o kwestiach poruszanych w trakcie dyskusji czy warsztatów.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu prosimy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 9. Udział w Wydarzeniu oraz materiały szkoleniowe zawarte są w cenie wydarzenia dla uczestników.
 10. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie treści związanych z Wydarzeniem i udostępnianie ich bez wiedzy Organizatora.
 11. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem, jego postanowieniami i akceptuje jego treść.


IV. REJESTRACJA NA WYDARZENIE

 1. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się przez formularz udostępniony na stronie wydarzenia – www.rejestracja.obliczakobiety.pl
 2. Warunkiem prawidłowej rejestracji na Wydarzenie jest otrzymanie potwierdzenia udziału drogą mailową od Organizatora.
 3. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie wyczerpania się dostępnych miejsc.
 4. Liczba Uczestników biorących udział w Wydarzeniu jest ograniczona w przypadku wyboru stacjonarnego uczestnictwa.


V. ZWROT BILETÓW

 1. W przypadku stacjonarnego uczestnictwa i dokonania opłaty za udział w wydarzeniu, Uczestnik ma prawo bez podawania przyczyny do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu nie później niż na 5 dni przed terminem Wydarzenia.
 2. W przypadku rezygnacji należy powiadomić niezwłocznie Organizatora drogą mailową: kontakt@obliczakobiety.pl
 3. W sytuacji dochowania terminu rezygnacji Organizator dokona zwrotu dokonanej opłaty przez Uczestnika za stacjonarny udział.


VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Wydarzenia.
 3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie.
 4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad, wezwać do opuszczenia przez niego Wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 5. Podczas Wydarzenia Organizator oraz lokal nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie osób przebywających na Wydarzeniu.
 6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, które są niezależne od Organizatora.
 7. Organizator ma prawo odwołać spotkanie z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo autorskie do materiałów udostępnionych uczestnikom Wydarzenia i zabrania powielania ich.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami drogą: mailową, smsową, stroną Wydarzenia, stroną projektu Oblicza Kobiety, kanałami social mediów.
 10. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Wydarzeniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia i Organizatora w przyszłych latach. Uczestnicy decydując się na udział w Wydarzeniu wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku we wskazanych celach. Wizerunek Uczestnika Wydarzenia może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie.


Pospiesz się!

Wybieram Miłość OBLICZA KOBIETY rozpoczyna się za: